Strona główna » Ai e-book o sztucznej inteligencji » Unijne prawo dotyczące sztucznej inteligencji nabiera tempa

Unijne prawo dotyczące sztucznej inteligencji nabiera tempa

by kapdes
unijne-prawo

Europejski Urząd ds. Sztucznej Inteligencji, instytucja Komisji Europejskiej, będzie pełnić rolę lidera w zakresie wiedzy specjalistycznej na temat sztucznej inteligencji w UE.

AI ma na celu promowanie rozwoju i stosowania godnej zaufania sztucznej inteligencji, przy jednoczesnej ochronie przed zagrożeniami związanymi z tą technologią. Decyzja o utworzeniu Urzędu ds. Sztucznej Inteligencji weszła w życie 21 lutego 2024 r., przed formalnym przyjęciem unijnej ustawy o sztucznej inteligencji.

AI stanowi podstawę ogólnounijnego systemu zarządzania sztuczną inteligencją i ma na celu znaczne przyspieszenie wdrażania unijnej ustawy o sztucznej inteligencji, w szczególności w odniesieniu do modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia. AI ma odgrywać kluczową rolę we współpracy międzynarodowej w celu promowania spójnego europejskiego podejścia do polityki AI.

Do podstawowych obowiązków Biura ds. AI należą:

 • Wspieranie ustawy o sztucznej inteligencji i egzekwowanie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia
 • Przyczynianie się do spójnego stosowania ustawy o sztucznej inteligencji we wszystkich państwach członkowskich, w tym tworzenie organów doradczych na szczeblu UE, ułatwianie wsparcia i wymiany informacji
 • Opracowywanie narzędzi, metodologii i poziomów odniesienia do oceny możliwości i zasięgu modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia oraz klasyfikowanie modeli stwarzających ryzyko systemowe
 • Opracowanie najnowocześniejszych kodeksów postępowania w celu uszczegółowienia zasad, we współpracy z wiodącymi twórcami sztucznej inteligencji, społecznością naukową i innymi ekspertami
 • Badanie ewentualnych naruszeń zasad, w tym oceny możliwości modeli, oraz zwracanie się do dostawców o podjęcie działań naprawczych
 • przygotowywanie wytycznych i wskazówek, aktów wykonawczych i delegowanych oraz innych narzędzi wspierających skuteczne wdrażanie ustawy o sztucznej inteligencji i monitorowanie zgodności z rozporządzeniem
 • Wzmocnienie rozwoju i wykorzystania godnej zaufania sztucznej inteligencji
 • Wspieranie działań i polityk mających na celu czerpanie społecznych i gospodarczych korzyści ze sztucznej inteligencji w całej UE
 • Zapewnienie doradztwa w zakresie najlepszych praktyk i umożliwienie gotowego dostępu do piaskownic sztucznej inteligencji, rzeczywistych testów i innych europejskich struktur wsparcia w zakresie wdrażania sztucznej inteligencji.
 • Zachęcanie do tworzenia innowacyjnych ekosystemów godnej zaufania sztucznej inteligencji w celu zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego UE
 • Wspieranie Komisji w wykorzystywaniu rewolucyjnych narzędzi sztucznej inteligencji i ransformacyjnych narzędzi sztucznej inteligencji i wzmacnianiu umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji
ebook

Jak Wykorzystać Sztuczną Inteligencję W Życiu Codziennym?

 • promowanie podejścia UE do godnej zaufania sztucznej inteligencji, w tym współpracy z podobnymi instytucjami na całym świecie
 • wspieranie współpracy międzynarodowej i zarządzania w zakresie sztucznej inteligencji w celu przyczynienia się do globalnego podejścia do sztucznej inteligencji
 • wspieranie opracowywania i wdrażania umów międzynarodowych dotyczących sztucznej inteligencji, w tym wsparcie państw członkowskich

Współpraca z instytucjami, ekspertami i zainteresowanymi stronami

Według Biura ds. AI współpraca z wieloma instytucjami, ekspertami i zainteresowanymi stronami ma zasadnicze znaczenie dla jego pracy. Na poziomie instytucjonalnym Urząd ds. AI będzie ściśle współpracował z Europejską Radą ds. AI, która składa się z przedstawicieli państw członkowskich, oraz z Europejskim Centrum Przejrzystości Algorytmicznej (ECAT) Komisji.

Komitet naukowy złożony z niezależnych ekspertów zapewni również bliskie powiązania ze środowiskiem naukowym. Dalszą wiedzę techniczną zapewni Rada Doradcza, która skupia zrównoważony wybór zainteresowanych stron, w tym przemysł, start-upy i MŚP, środowisko akademickie, ośrodki analityczne i społeczeństwo obywatelskie.

Urząd ds. AI może również współpracować z indywidualnymi ekspertami i organizacjami 

Zamierza również ustanowić fora współpracy między dostawcami modeli i systemów AI, w tym sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, a społecznością open source w celu wymiany najlepszych praktyk i przyczynienia się do opracowania kodeksów postępowania i praktyk.

Źródło: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-office

Pozostałe artykuły