Regulamin sklepu internetowego ai-blog.eu

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym ai-blog.eu, prowadzony jest przez KAP DESIGN z siedzibą w Warszawie, ul Jana Długosza 6, NIP: 8111735045..

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca, Sklep –  firma KAP DESIGN z siedzibą w Warszawie, ul Jana Długosza 6, NIP: 8111735045.
 3. Klient – każda jednostka dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnego fizycznego obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków komunikacji na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: KAP DESIGN, ul Jana Długosza 6, 01-174 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@ai-blog.eu

 

§4. Wstęp

 1. Klient ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem w dowolnym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.
 2. Informacje o produktach dostępne na stronach Sklepu, takie jak opisy, parametry techniczne i ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

 

§5. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu.
 2. Aby złożyć zamówienie i zawrzeć Umowę Sprzedaży, należy odwiedzić stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu, a następnie przeprowadzić proces składania zamówienia, w tym zatwierdzenie zawartości koszyka i płatności, a także podanie danych do faktury (jeżeli faktura jest wymagana).
 3. Sprzedawca na prośbę Klienta wystawi fakturę VAT w przeciągu 7 dni roboczych od daty zamówienia, która zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

 

§6. Oferta i realizacja zamówienia

 1. Sklep sprzedaje produkty w postaci ebooków dostępnych do pobrania po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta.
 2. Płatności za zamówienia mogą być dokonane za pośrednictwem PayU.
 3. E-booki są dostarczane do Klienta poprzez przesłanie linku do pobrania na podany przez Klienta adres e-mail lub załączone w wiadomości e-mail jako pdf w formie załącznika w ciągu 2 dni roboczych od daty opłaty zamówienia.

 

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli po zawarciu Umowy w ciągu 14 dni Sprzedawca nie przesłał do dyspozycji Klienta w taki sposób, by uzyskał możliwość pobrania Pliku na swoje Urządzenie Elektroniczne, Klient może wezwać Sprzedawcę do jego dostarczenia do dyspozycji Klienta zgodnie z Umową. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy produktu niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy. Użytkownik może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Pliku, jeżeli:
  a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy produktu lub
  b) Klient i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Pliku miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 2. W przypadku, gdy produkt jest niezgodny z opisem Klienta ma prawo w ciągu 14 dni od daty zakupu zażądać zwrotu pieniędzy.
 3. Wszystkie uwagi i reklamacje należy kierować na adres kontakt@ai-blog.eu

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2023 roku.